Director medical – Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, județul VranceaDirector medical

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, județul Vrancea

9 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, din comuna Dumbrăveni, județul Vrancea organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România:
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției de director medical seva organiza în data de 31.05.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 05.06.2019, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, 10.06.2019, ora 10.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 23.05.2019, inclusiv.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici și se publică pe site-ul spitalului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0237/255.087, int. 31 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job