Director medical – Spitalul de Pneumoftiziologie LeordeniDirector medical

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în Leordeni, strada Coloniei, nr. 106, judeţul Argeş, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionarei, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3. au minimum S ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului

director al unităţii se va organiza în data de 26.11.2018, ora 12.00 – proba scrisă, respectiv data de 29.11.2018, ora 11.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.11.2018, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Pneumofitiziologie Leordeni şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalleordeni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0248/653.695 – jr. Stan Raluca-Mihaela, consilier juridic.

Apply for this Job