Director medical – Spitalul de Pneumoftiziologie GalațiDirector medical

Spitalul de Pneumoftiziologie Galați

18 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificări și art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, precum și Regulamentul aprobat prin completări, coroborate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, modificat de Dispoziția nr. 5/2018 a Președintelui Consiliului Județean Galați, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, respectiv director medical.

Se pot înscrie la concurs candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicinei, specializarea medicină:
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist
  • au minimum 5 ani vechime în specialitate.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 10.12.2019 începând cu ora 09.00 – proba scrisă, iar data și ora susținerii proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului, precum și interviul de selecție, vor fi comunicate odată cu rezultatele la proba scrisă.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.12.2019.

Bibliografia și temele cadru pentru proiectul de specialitate sunt disponibile pe pagina oficială a spitalului www.pneumogalati.ro și la avizierul unității.

Detalii suplimentare se pot obține de la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați din Galați, Str. Științei nr. 117, tel. 0236.460.712, int. 210, între orele 09.00 -11.00, Serviciul R.U.N.O.S.

Apply for this Job