Director medical – Spitalul de Pneumoftiziologie FloreştiDirector medical

Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. I din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Pneumoftiziologie cu sediul în comuna Floreşti, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino numărul 44, judeţul Prahova, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului directoral unităţii, după cum urmează:
• 1 post de director medical.

Criteriile generale sunt următoarele:
au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 12.12.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 18.12.2018. ora 10.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04.12.2018, ora 15.00.
Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Floreşti şi se publică pe site-ul spitalului www.spital-floresti.ro.
Relaţii suplimentare se pol obţine la telefonul 0244.369.215 230, 0726.136.796, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job