Director medical – Spitalul de Pediatrie PiteștiDirector medical

Spitalul de Pediatrie Pitești

9 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pediatrie Pitești anunță amânarea concursului la o dată care se va comunica ulterior, conform MO, partea a III-a, nr.402/16.04.2019.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Pediatrie Pitești, cu sediul în Pitești, str. Dacia nr. 1, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 06.05.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 06.05.2019, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.04.2019, ora 14.00.

Spitalul de Pediatrie Pitești anunță amânarea concursului la o dată care se va comunica ulterior, conform MO, partea a III-a, nr.402/16.04.2019.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248/220.800, int. 113 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job