Director medical – Spitalul de Boli Cronice CalinestiDirector medical

Spitalul de Boli Cronice Calinesti

6 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Dispozitia Presedintelui Judetean Arges, nr. 772/12.09.2017, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director la spitalele  publice din reteaua Consiliului Judetean Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de DIRECTOR MEDICAL.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale si specifice :

Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a aunei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;
 3. c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare ;

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicina ;
 2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist ;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă ;

     Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) copie de pe certificatul de medic specialist;
 5. e) curriculum vitae in format Europass;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea in care au fost confirmati ;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum sunt definite prin lege;
 9. i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii de catre medicul de familie al candidatului ;
 10. j) proiectul de specialitate elaborat de candidat ;

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, iar secretarul comisiei de concurs va pune viza de „ Conform cu originalul ”.

  Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, situat in Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, jud. Arges, dupa urmatorul calendar :

 • Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor de concurs : pana la data de 24.08.2018, ora 14.00;
 • Afisarea rezultatelor evaluarii dosarelor depuse de candidati : 27.08.2018;
 • Termen de contestare a rezultatelor evaluarii dosarelor de concurs : 24 de ore de la afisarea rezultatelor evaluarii dosarelor de concurs ;
 • Termen de solutionare a contestatiilor privind evaluarea dosarelor de concurs : 24 de ore de la depunerea contestatiilor ;
 • In data de 03.09.2018 – ora. 10.00 sustinerea probei scrise ( test grila ) ;
 • In data de 06.09.2018 – ora 10.00 sustinere proiect de specialitate si ora 13.00 – interviul de selectie

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti –  Compartiment Resurse Umane, situat in comuna Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, jud. Arges, in perioada 06.08.2018 – 24.08.2018, in zilele lucratoare, in intervalul orar 09.00 – 14.00 .

Informatii cu privire la organizarea concursului, dosarul de inscriere, regulamentul de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din Spitalul de Boli Cronice Calinesti ,temele proiectului – structura minimala a proiectului de management si bibliografia, se gasesc si pe site-ul  Spitalului de Boli Cronice Calinesti, respectiv www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro, si la avizierul Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Relatii suplimentare la Compartiment RUNOS – ec. Balta Mihaela Aurelia , tel. 0248.545.575.

descarca: anunt-concurs-director-medical.docx 57KB DOCX

Apply for this Job