Director medical – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii BraşovDirector medical

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov

20 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea  funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, strada Nicopole numărul 45, judeţul Braşov, organizează, concurs / examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

– 1 post de director medical;

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îdeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicina;
  • sunt confirmaţi ca medic specialist / primar;
  • au cel puţin 5 ani vechime ca medic specialist

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

a) etapa I – selectia dosarelor depuse de candidati : in data de 06.11.2017 ora 12;

b) etapa II – test-grilă / lucrare scrisă  de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică  postului:  în data  de 13.11.2017 ora 12.00;

c) etapa III – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de  activitate al postului: în data de 15.11.2017 ora 12.00;

d) etapa IV – interviul de selecţie : in data de 17.11.2017 ora 00 ;

 Conform art.4 alin. (1) al Ordinului nr.954 din 24 august 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov,  telefon 0268/415130 interior 160, pagina de internet www.spitalcopiibrasov.ro (informaţii – informaţii publice) sau la telefon 0268 / 415130 interior 402, persoană contact Roxana Ciocâltea.

descarca: ANUNT-gov.ro_.doc 38KB DOC

Apply for this Job