Director medical – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-NapocaDirector medical

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

25 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca organizează concurs conform Ordinului nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarei funcţii specifice comitetului director, vacante:

 • Denumirea funcţiei: director medical.

Dosarele de înscriere pentru funcţia de director medical se depun Ia Serviciul RUNOS în perioada 25.10.2017 – 08.11.2017, nr. telefon 0264-207021, im, 200, 206, între orele 8.30 – 14.30, şi trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie dc pc diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. copie de pe certificatul de medic specialist;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere eă nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate:
 10. proiectul dc specialitate.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respinspot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Criterii generale dc înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra stalului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru directorul medical:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

 • proba scrisă în data de 16.11.2017. ora 12.00, la sediul spitalului;
 • proba susţinerea proiectului de specialitate în data de 21.11.2017, ora 12.00, la sediul spitalului;
 • proba interviu în data de 21.11.2017, ora 13.30, la sediul unităţii.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii Ia secretarul comisiei de concurs/examen.

Taxa de înscriere la concurs este de 250 lei se achită la casieria spitalului până în ultima zi de depunere a dosarelor.

Bibliografia şi temele pentru proiect sunt disponibile pe pagina oficială a spitalului www.recuperarecluj.ro, secţiunea: Noutăţi&Media-Carieră

Apply for this Job