Director medical – Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, BucureștiDirector medical

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, București

9 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul  Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, Calea Plevnei nr. 17-21, Sector 1, București organizează concurs în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 954/2017 și Dispoziția nr. 556/2018 a Primarului General al Municipiului București, pentru postul ocuparea postului de: DIRECTOR MEDICAL

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului  Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, Calea Plevnei nr. 17-21, Sector 1, București, după cum urmează:

 • lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor în data de 09.09.2019, ora 12.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 16.09.2019, ora 12.00;
 • interviului de selecție în data de 18.09.2019, ora 12.00;

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Criterii generale pentru participare:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate:
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice pentru participare:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stomatologie (medicină dentară), specializarea chirurgie oro-maxilo-facială;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivă;
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • copie după certificatul de medic specialist/primar;
 • cazierul judiciar;
 • copii ale diplomelor care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestare;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, la sediul spitalului, la Compartimentul R.U.N.O.S. până la data de 30.08.2019 ora 12,00.

Bibliografia și temele pentru proiectul de specialitate vor fi afișate la sediul spitalului și pe site-ul www.spitalomf.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului  Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, Calea Plevnei nr. 17-21, Sector 1, București, persoană de contact – Bitenco Petruța Maria, telefon 031/405.20.14.

descarca: ANUNT-CONCURS-DIRECTOR-MEDICAL-MO.docx 17KB DOCX

descarca: BIBLIOGRAFIE.docx 150KB DOCX

descarca: TEME.docx 146KB DOCX

Apply for this Job