Director medical – Spitalul Clinic de Boli Inecţioase ClujDirector medical

Spitalul Clinic de Boli Inecţioase Cluj

13 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Inecţioase Cluj organizează concurs conform Ordinului nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarele funcţii specifice comitetului director:

 • denumirea funcţiei – director medical.

Dosarele de înscriere pentru funcţia de director medical se depun la Serviciul RUNOS şi RP în perioada 26.06.2018 – 09.07.2018, nr. telefon 0364.130.175, între orele 8.00 – 15.00 şi trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist/primar;
 • cuniculum vitae;
 • adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere eă nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Criterii generale de înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru director medical:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapa eliminatorie) în data de 10.07.2018, ora 12.00;
 • proba scrisă în data de 24.07.2018, ora 10.00, la sediul spitalului;
 • proba susţinerea proiectului de specialitate în data de 25.07.2018, ora 10.00 la sediul spitalului;
 • proba interviu în data de 25.07.2018. ora 12.00, la sediul unităţii.

Candidaţii au dreptul sâ conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Taxa de înseriere la concurs este de 150 tei se achită la casieria spitalului până în ultima zi de depunere a dosarelor.

Bibliografia şi temele pentru proiect sunt disponibile pe pagina oficială a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Cluj.

Apply for this Job