Director medical – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, IașiDirector medical

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, Iași

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcției de conducere de director medical, după cum urmează:

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași, dm Iași, strada Octav Botez nr. 2, județul Iași.

Concursul cuprinde următoarele probe;

 • etapa de selecție a dosarelor de concurs – eliminatorie, organizată în data de 12.03.2020;
 • etapa de susținere a probelor de evaluare:
  • proba scrisă, un/o test-grilă/Lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului afișată la sediul unității, organizată în data de 19.03.2020, ora 11.00;
  • proba de susținere a proiectului de specialitate, organizată în data de 25.03.2020, ora 09.00;
  • interviul de selecție organizat în data de 25.03.2020, ora 13.00.

Dosarele de înscriere se depun până pe 11.03.2020, ora 15.00, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru susținerea concursului, la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași, din Iași, str. Octav Botez nr. 2, județul Iași, Serviciul R.U.N.O.S., între orele 08.00-15.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale și specifice de participare:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, către împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Anunțul de concurs detaliat, bibliografia și temele cadru pentru proiectul de specialitate, sunt afișate la avizier, și pe site-ul unității www.infectioase.ro,

Relații suplimentare se obțin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, Pocneț Anișoara, Șef Serviciu R.U.N.O.S., telefon 0232/267.719, int. 107.

Apply for this Job