Director medical și director financiar-contabil – Spitalul de Pneumoftiziologie BrăilaDirector medical și director financiar-contabil

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

10 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, specifice Comitetului Director, de:

 1. director medical;
 2. director financiar-contabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 aprilie 2018, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 mai 2018, ora 11:30, test grilă pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 • 04 mai 2018, ora 13:45, susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • 04 mai 2018, ora 14:15, interviul de selecţie.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 6.00, iar media finală de cel puţin 7.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, Str. R.S. Campiniu Nr. 21, telefon 0239/613.665, interior 105.

Apply for this Job