Director Medical si Director financiar –contabil (2 posturi) – Spitalul de Boli Cronice Sf Ioan Targu FrumosDirector Medical si Director financiar –contabil (2 posturi)

Spitalul de Boli Cronice Sf Ioan Targu Frumos

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Boli Cronice Sf Ioan Targu Frumos jud. Iasi, organizeaza concurs in conformitate cu  Ordinului nr. 284/2007 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile ulterioare, pentru functiile specifice comitetului director de Director Medical si Director financiar –contabil

La concurs au acces persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale si specifice :

 Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 Criterii specifice:

-pentru functia de director medical:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, cu atestat de ingrijiri paliative.
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

-pentru functia de director financiar contabil:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic, financiar contabilitate;
 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. j) proiectul de specialitate;

Copiile documentelor prevazute mai sus se prezinta insotite de actele in original, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul unitatii.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Boli Cronice Sf Ioan Targu Frumos si va consta in urmatoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. c) interviul de selecţie.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00.

 

Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Calendarul desfasurarii concursului/examenului :

19.08-30.08.2019  in intervalul 09 :00- 15 :00 –depunerea dosarelor de inscriere

02.09.2019 ora 15 :00 – afisarea rezultatelor selectieii dosarelor de inscriere

03.09.2019 in intervalul 09 :00-15 :00 –depunerea contestatiilor privind selectia dosare.

04.09.2019 ora 15 :00 – afisarea rezultatelor de solutionare a contestatiilor

18.09.2019 ora 10 :00-12 :00 – desfasurarea probei scrise – test grila sau lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului

18.09.2019 ora 13.00 – sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie 

18.09.2019 ora 16 :00 – afisarea rezultatelor concursului

19.09.2019 in intervalul 08 :30-15 :00 – depunerea eventualelor contestatii privind rezultatul concursului

20.09.2019 ora 16 :00 – afisarea rezultatului concursului dupa solutionarea contestatiilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului  de Boli Cronice Sf Ioan Targu Frumos, din localitatea Targu Frumos judetul Iasi, intre orele 08:00 – 16:00, la tel. 0232/710845.

Bibliografia si tematica se publica pe site: http://spitaltargufrumos.ro/

descarca: anunt-detaliat-scoatere-la-concurs-posturi-actualizat.doc 91KB DOC

descarca: biblografie.docx 26KB DOCX

Apply for this Job