Director medical și director financiar contabil – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologic „Buna Vestire”, GalațiDirector medical și director financiar contabil

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologic „Buna Vestire”, Galați

13 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologic „Buna Vestire”, Galați, cu sediul în str. N. Alexandrescu nr. 99, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, după cum urmează:

 • 1 post de director medical;
 • 1 post de director financiar contabil.

La concurs/ examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice după cum urmează:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice:

a) pentru postul de director financiar contabil:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

b) pentru postul de director medical:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul Resurse Umane, de la sediul unității până pe data de 27.05.2019, ora 12.00 și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist, pentru postul de director medical;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în gradul profesional, pentru postul de director medical, respectiv în muncă, pentru postul de director financiar contabil, sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de politie politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite m domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate.

Probele de concurs sunt următoarele:

 • test grilă din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Calendarul de desfășurare al concursului;

Data limită de depunere a dosarelor27.05.2019, ora 12.00.

Data limită pentru selecția dosarelor și afișarea rezultatului selecției dosarelor – 28.05.2019, ora 12.00.

Data limită pentru depunerea contestațiilor la selecția dosarelor – 29.05.2019, ora 12.00.

Data limită pentru soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor – 30.05.2019, ora 12.00.

Data desfășurării probei scrise – 04.06.2019, ora 10.00.

Data afișării rezultatelor la proba scrisă – 05.06.2019, ora 10.00.

Data limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă – 06.06.2019, ora 10.00.

Data limită pentru soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor – 07.06.2019, ora 10.00.

Data evaluării și susținerii proiectului de specialitate – 10.06.2019, ora 10.00.

Data afișării rezultatelor – 11.06.2019, ora 10.00.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6.00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de cancurs/examen.

Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, cu sediul în Galați, str. N. Alexandrescu nr. 99, conform calendarului de concurs.

Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziție la sediul unității sau la telefon nr. 0236/413.131, int. 115, cât și pe site-ul www.maternitategl.ro.

Apply for this Job