Director medical și director financiar – contabil – Institutul Regional de Oncologie IașiDirector medical și director financiar – contabil

Institutul Regional de Oncologie Iași

17 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Regional de Oncologie Iași organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar – contabil.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru directorul financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • an cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Data desfașurații concursului este 15.05.2019, ora 09.00, la Institutul Regional de Oncologie Iași, str. Gen. Henri Mathias Berthelot nr. 2-4.

Data limită până la care se depun dosarele de concurs este 08.05.2019, ora 16.00.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, Mihaela Gaspar, Birou R.U.N.O.S., telefon 0751/193.777.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul de specialitate precum și condițiile generale și specifice și calendarul de concurs vor fi afișate pe portalul posturi.gov.ro și site-ul www.iroiasi.ro.

Apply for this Job