Director medical și director financiar-contabil – Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”Director medical și director financiar-contabil

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”

7 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”, București, șos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, în perioada 31.10.2019 – 08.11.2019, și cuprinde următoarele etape:

 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecție.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • susținerea testului grilă/lucrare scrisă – 31.10.2019, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate – 05.11.2019, începând cu ora 10.00;
 • susținerea interviului de selecție – 08.11.2019, începând cu ora 10.00.

Criterii generale de înscriere la concurs pentru candidați:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice de înscriere la concurs pentru director medical:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Criterii specifice de înscriere la concurs pentru director financiar-contabil:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”, București, șos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Serviciul R.U.N.O.S.. până la data de 23.10.2019, ora 12.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. copie de pe certificatul de medic specialist;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate.

Pe site-ul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” (http://www.cardioiliescu.ro), precum și la sediul unității se află afișate:

 • anunțul de participare;
 • bibliografia de concurs;
 • temele-cadru pentru proiectul de specialitate.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 031/425.15.19, runos.cciliescu@gmail.com, de luni – vineri orele 08.00 – 15.00.

Apply for this Job