Director medical şi director financiar-contabil (2 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie BrăilaDirector medical şi director financiar-contabil (2 posturi)

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

31 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila organizează în data de 29.06.2018, la sediul unităţii din Brăila strada R.S. Campiniu nr. 21, concursurile pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director: director medical şi director financiar-contabil.

Concursurile se organizează în conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director, aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila nr, 216/27.03.2018 şi cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test grilă pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 • susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecţie.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 6.00, iar media finală de cel puţin 7,00.

Calendarul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director: Director medical

5.VI.2018 – 21.VI.2018 Depunere dosare concurs

22.VI.2018 Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor “admis V’respins” la sediul spitalului şi pe site

25.VI.2018 Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor

26.VI.2018 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor

29.VI.2018, ora 8.30   Susţinerea probei scrise test grilă

29.VI.2018. ora 10.45 Susţinerea orală a proiectului de specialitate

29.VI.2018, ora 11.15 Interviul de selecţie

29.VI.2018 Afişarea rezultatelor

02.VII.2018 Depunerea contestaţiilor la rezultatul afişat

04.VII.2018 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului deciziei comisie de soluţionare a contestaţiilor

05.VH.2018  Afişarea rezultatelor finale

 • Director financiar-contabil

5.VI 2018 – 21. VI.2018  Depunere dosare concurs

22.VI.2018 Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor „admis‘7„respins“ la sediul spitalului şi pe site

25.VI.2018 Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor

26.VI.2018 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor

29.VI.2018, ora 11.30 Susţinerea probei scrise test grilă

29.VI.2018, ora 13.45 Susţinerea orală a proiectului de specialitate

29.VI.2018, ora 14.15 Interviul de selecţie

29.VI.2018 Afişarea rezultatelor

2.VII.2018 Depunerea contestaţiilor la rezultatul afişat

2.VII.2018  Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului deciziei comisie de soluţionare a contestaţiilor

5.VII.2018  Afişarea rezultatelor finale

Locul şi perioada de înscriere la concurs:

Dosarele de înscriere se prezintă la secretarul comisiei de concurs, respectiv la dna Mangmrea Emilia, în vederea certificării copiilor actelor cu originalele, iar ulterior se depun la registratura Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila din Brăila, strada RS. Campiniu nr. 21, până la data de 21.VI.2018 (inclusiv), ora 14.00.

alendarul desfăşurării concursului, documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, bibliografia, tematica şi orice elemente necesare informării potenţialilor candidaţi se regăsesc pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila.

Pentru lămuriri suplimentare doritorii se pot adresa secretarului comisiei de concurs.

Criteriile de înscriere la concurs:

 1. Criterii generale
 2. a) au domiciliul stabil în România;
 3. b) nu au fost condamnaţi definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în

legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili eu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au 0 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestatăpc baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie au de unităţi sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;

Criterii specifice

a) pentru directorul medical:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 •  sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă,

b) pentru directorul financiar-contabtl:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite in domeniul Sistemului European de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementarilor europene in domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. Pentru directorul medical:
 2. a) cererea de înscriere;
 3. b) copia de pe actul de identitate;
 4. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 5. d) copie de pe certificatul de medic specialist sau primar după caz;
 6. e) curriculum vitae;
 7. f) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 8. g) cazierul judiciar;
 9. h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 10. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;
 11. j) proiectul de specialitate intr-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14.
 12. Pentru directorul financiar-contabil
 13. a) cererea de înscriere;
 14. b) copia de pe actul de identitate;
 15. c) copie de pc diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 16. d) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu:
 17. c) curriculum vitac;

0 adeverinţă care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

 1. g) cazierul judiciar:
 2. h) declaraţia pc propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi dc politie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege:
 3. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului dc către medicul dc familie al candidatului sau dc unităţile sanitare abilitate;
 4. j) proiectul de specialitate într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14.

Temele pentru proiectul dc specialitate, structura proiectului de specialitate, precum si bibliografia de concurs pentru fiecare post in parte se afişează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologei Brăila cât şi pe site-ul acestuia.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon- 0239613665. cât şi pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila.

Apply for this Job