Director medical și director financiar-contabil (2 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.Dr.N.Oblu " IasiDirector medical și director financiar-contabil (2 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenta “Prof.Dr.N.Oblu ” Iasi

3 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

In baza OMS nr.954/24.08.2017, privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice si in baza Regulamentului emis de CJ lasi Spitalul Clinic de Urgenta “Prof.Dr.N.Oblu lasi organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii specifice comitetului director:

-un post de director medical

-un post de director financiar-contabil

 • Locul de desfasurarea concursului: sediul spitalului din lasi, strada Ateneului nr.2
 • Data    limita pana la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este ziua de 20.11.2017, orele 15:00, la sediul spitalului – la sef serv.Runos, tel.0232/264271, int.165.
 1. Calendarul de susţinere a probelor de concurs:

-proba test-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifica postului în data de 27.11.2017, orele 10:00, la sediul un ¡tatii;

-susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate a postului si interviul de selecţie in data de 29.11.2017, orele 10:00, la sediul unitatii.

 1. Conditii generale de participare la concurs:

-candidaţii au domiciliul stabil în Romania;

-candidaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica infaptuirea justitiei, ori fals, ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

-candidaţii au o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

-candidaţii nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale.

 • Criteriile specifice sunt urmatoarele:
 1. a) pentru directorul medical:

-candidaţii sunt absolvenţi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenţa sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina;

-sunt confirmaţi cel puţin ca medic specialist;

-au minim 5 ani vechime in specialitatea respectiva.

b) pentru directorul financiar-contabil:

-candidaţii sunt absolvenţi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenţa sau echivalenta in profil economic;

-au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

-deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite in domeniul Sistemului European de Conturi, precum si de cunoaştere a reglementarilor europene in domeniu.

 1. Dosarele de concurs vor cuprinde in ordine urmatoarele acte

-cererea de înscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care candidatul concureaza;

-copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, in termen de valabilitate;

 • copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenţa sau echivalenta;
 • copia certificatului de medic specialist sau primar (doar pentru postul de director medical)i;-adeverinţa care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa-cazierul judiciar in termen de valabilitate;-declaraţia pe propria răspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;-proiectul/lucrarea de specialitate realizat(a) individual de fiecare candidat (max.8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 14);
 • -copia certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite in domeniul Sistemului European de Conturi, si de cunoaştere a reglementarilor europene în domeniu (doar pentru candidaţii la postul de director financiar-contabil).
 • -adeverinţa medicala care atesta starea de sanatate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau alte unitati sanitare abilitate;
 • -copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate, etc, în funcţie de postul pentru care candideaza:
 • curriculum vitae.

7.Dosarul va cuprinde un opis al actelor depuse in care se vor specifica paginile numerotate in mod cronologic.

Copiile de pe actele mentionate se prezintă insotite obligatoriu de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către serv.RUNOS.

Bibliografia si temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se vor afişa la sediul spitalului si pe site-ul spitalului www.neuroiasi.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la serv RUNOS, din spital la telefon.0232- 264271 ,int. 165.

descarca: concurs-director-medical-si-director-economic.pdf 2.18MB PDF

Apply for this Job