Director medical – Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“Director medical

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“

26 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ organizează concurs S  în conformitate cu prevederile Ord.MS 954/2017, pentru ocuparea funcţiei de director medical. 

Concursul de ocupare a postului de director medical se va desfaşura la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, sos.Viilor, nr.90, sector 5, cod 050159, Bucureşti, în data de  20  noiembrie 2017.

 Concursul se va desfăşura în două etape, după cum urmează:

Etapa I Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapa eliminatorie;

Etapa II Etapa de susţinere a probelor de evaluare:

 1. Probă scrisă – test-grilă de verificare a cunoştinţelor, probă eliminatorie;
 2. Proba de susţinere a proiectului de specialitate;
 3.   Interviu de selecţie – În scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de director medical;

La concursul de ocupare a postului de director medical se pot înscrie candidaţi persoane fizice care întrunesc cumulativ urmatoarele criterii generale şi specifice:

         Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

        Criteriile specifice sunt următoarele:

pentru directorul medical:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Registratura Institutului sau secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului R.U.N.O.S. Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Şos Viilor nr. 90, sector 5, Bucuresti, în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie 2017, la dna Musat Rely Nicoleta – ec.serv.RUNOS, între orele 8.00 – 14.00.

        (1) Dosarul de înscriere la concurs pentru funcţia de directorul medical trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;

    (2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

  (3) Copiile de pe actele conţinute de dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  (4) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

    (5) Concursul  se va desfășura după cum urmează:

 • Probă scrisă – test-grilă de verificare a cunoştinţelor, probă eliminatorie, in data de 20.11.2017, ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;
 • Proba de susţinere a proiectului de specialitate, în data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;
 • Interviu de selecţie – În scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de director medical, în data de 22.11.2017 ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;

    (6) Rezultatele fiecărei probe de concurs se afișează in termen de maximum 3 ore de la finalizarea probelor, la sediul central al institutului si pe pagina de internet la secțiunea „anunțuri”. Rezultatele finale pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afișare.

   (7) Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in termen de 24 de ore de la data depunerii la sediul central al institutului si pe pagina de internet la secțiunea „anunțuri”.

   (8)  Bibliografia:

 • Conform anexei prezentului anunţ de concurs.

   (9)  Tematica pentru concurs:

 • Conform anexei prezentului anunţ de concurs.

   (10) Metodologia privind condiţiile de participare constituie anexa prezentului anunț de concurs.

Informaţii suplimentare privind metodologia de desfaşurare a concursului, precum şi bibliografia şi temele – cadrul pentru proiectul de management se pot obţine de la sediul Secretariatului Comisiei de Concurs, de la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” ( tel/fax. 021.335.6910 int. 2553- dna Musat Rely Nicoleta – ec.serv.RUNOS) şi publicate pe site-ul Institutului.

descarca: Gov.-ro-Anunt-concurs-Director-medical.docx 382KB DOCX

Apply for this Job