Director medical II – Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci



Director medical II

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

27 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, satul Greci, judeţul Olt organizează concurs pentru ocuparea postului specific Comitetului Director şi anume:

Director medical, grad II.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Condiţii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţii specifice:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul/examenul se va desfăşura în cadrul Spitalului de Psihiatrie şi cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecţie.

Etapele de desfăşurare a concursului:

 • data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs până în data de 14 mai 2018, ora 14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, judeţul Olt;
 • selecţia dosarelor de înscriere – 15.05.2018;
 • data probei scrise – 04.06.2018;
 • data susţinerii proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului – 07.06.2018;
 • interviul de selecţie în data de 12.06.2018;
 • ora şi locul desfăşurării probelor la Sediul Spitalului de Psihiatrie.

Cronici Schitu Greci, str. Satul Nou nr. 2, comuna Schitu, satul Greci, judeţul Olt, ora 10.00.

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, telefon 0249/482.388.

Apply for this Job