Director medical, director financiar contabil, director de îngrijiri (3 posturi) – Spitalul Județean de Urgență VasluiDirector medical, director financiar contabil, director de îngrijiri (3 posturi)

Spitalul Județean de Urgență Vaslui

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui, privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean, de Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 233, județul Vaslui, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical;
 • 1 post de director financiar contabil,
 • 1 post de director de îngrijiri.
  La concurs/examen se pot înscrie candidați i care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru director financiar contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • pentru directorul de îngrijiri:
  • sunt asistenți medicali generaliști principali;
  • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza la sediul unității:

 • în data de 10.06.2019, ora 11.00 – proba scrisă;
 • în data de 13.06.2019, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate;
 • în data de 14.06.2019, ora 12.00 – interviul de selecție.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și se publică pe site-ul spitalului www.sjuvaslui.ro. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0235.317.224 – Serviciul R.U.O.N.S. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Apply for this Job