Director medical – Centrul Clinic de Boli Reumatismale„Dr. Ion Stoia” din BucureştiDirector medical

Centrul Clinic de Boli Reumatismale„Dr. Ion Stoia” din Bucureşti

30 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Clinic de Boli Reumatismale„Dr. Ion Stoia” din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Dispoziţiei Primarului General nr. 556/30.03.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical în cadrul Comitetului Director al Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, Bucureşti.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, din Bucureşti, str. Thomas Masaryk nr. 5, sectorul 2,

începând cu data de 22.11.2018, începând cu ora 08.30.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente :

 1. cererea de înscriere;
 2. copie după actul de identitate;
 3. copie după diplomă de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. copie după certificatul de medic specialist;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar,
 8. declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus sunt însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecţie.

Calendarul desfăşurării concursului/examcmilui:

 • perioada de înscriere – 29.10.2018 – 16.11.2018, ora 14.00;
 • proba scrisă-test grilă – 22.11.2018, ora 08.30:
 • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate – 27.11.2018, ora 08.30;
 • interviul de selecţie – 03.12.2018, ora 08.30.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, precum şi bibliografia de concurs se afişează la sediul Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, din str. Thomas Masaryk nr. 5, sectorul 2, şi pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare la telefon 021/211.68.48, int. 122.

Apply for this Job