Director medical – Sanatoriul de Pneumoftiziologie, GeoagiuDirector medical

Sanatoriul de Pneumoftiziologie, Geoagiu

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Sanatoriul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Geoagiu, Strada Sanatoriului nr. 8. judeţul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

• 1 post de director medical.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

Criterile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterile specifice sunt următoarele:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 24.09.2018, ora 10.30 – proba scrisă, respectiv data de 25.09.2018, ora 10.30 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 12.30 – interviul de selecţie la sediul unităţii.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.09.2018.
Bibliografia pentru concurs/examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează Ia sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu şi se publică pe site-ul spitalului info@sanatoriulgeoagiu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0254.248.884. interior 143 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job