Director medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă VasluiDirector medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

22 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificate de art. 1 din O.M.S nr. nr. 954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 233, judeţul Vaslui, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. a) au domiciliul stabil în România;
  2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice pentru directorul medical sunt următoarele:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii de director medical se va organiza în data de 16.07.2018, ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data de 17.07.2018, ora 12.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, 18.07.2018, ora 11.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.07.2018.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui şi se publică pe site-ul spitalului www.sjuvaslui.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0235.317.224 – Serviciul R.U.O.N.S.

Apply for this Job