Director medical – Spitalul Județean de Urgență AlexandriaDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Alexandria

28 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.S.P. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art.l din O.M.S. nr.954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu sediul în Alexandria, judeţul Teleorman, Strada Libertăţii nr.l, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) au domiciliul stabil în România:
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 20.09.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 25.09.2018, ora 10.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.
 • înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Str. Libertăţii nr.l, dosarul de concurs se poate depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului.
 • Temele-cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unităţii www.spitalulalexandria.ro.

1. Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.

2. Proiectul lucrarea de specialitate trebuie să fie realizai realizată individual de eătre candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pc calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului examenului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

Relaţii suplimentare sc pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., telefon 0247.306,723.

Apply for this Job