Director medical – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa", BucureştiDirector medical

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Bucureşti

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Bucureşti, Şos. Vergului nr. 12, sectorul2, organizează la sediul spitalului concurs/exarnen pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director: director medical,  în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din Spitalele publice aflate în administrarea autorităţii publice locale aprobata prin Dispoziţia Primarului General nr. 556/30.03.2018 respectând prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice-actualizat şi completat prin Ordinul nr. 954/2017 şi ale Legii nr. 95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii – actualizată.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa“ din Bucureşti Şos. Vergului nr. 12, sectorul 2.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în Romania;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criterii specifice:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
  • cererea de înscriere;
  • copie după actul de identitate;
  • copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
  • copie după certificatul de medic specialist;
  • curriculumvitae;
  • adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definita prin lege;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Concursul /examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
  • proba scrisă – test grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului în data de 30.07.2018, ora 10.00;
  • susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului în data de 02.08.2018, ora 10.00;
  • interviul de selecţie în data de 06.08.2018, ora 10.00.

Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisiei de concurs prin Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa“ – 021.255.50.85, între mele 08.00-14.00, în perioada 09.07.2018 – 20.07.2018.

Copiile de pe actele prevăzute în dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică prin conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Temele pentru proiectul /lucrarea de specialitate, structura proiectului /lucrării de specialitate şi bibliografia de concurs de afişează la sediul Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa“ din Bucureşti, Şos. Vergului nr. 12, sectorul 2, şi pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS, telefon 021.255.50.85.

Apply for this Job