Director medical – Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în laşiDirector medical

Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în laşi

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în laşi, şos. Bueium nr. 36, judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director – director medical, conform O.M.S. nr. 954/2017, astfel:

  • director medical -1 post.

Concursul se va desfăşura astfel:

– candidaţii vor putea să-şi depună dosarele de înscriere în perioada 17.12.2018 până în ziua de 17.01.2019 inclusiv la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“, Iaşi, şos. Bucium nr. 36 – Serviciul R.U.N.O.S. în următorul program luni – joi, 09.00 -13.00; vineri, 09.00 -12.00.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

–        test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului – 28.01.2019, ara 10.00;

–        susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 31.01.2019, ora 10.00;

–        interviul de selecţie în data de 05.02.2019, ora 10.00.

Toate probele concursului/examenului se vor desfăşura in Biblioteca institutului.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei vacante de director medical vacant se va desfăşura după următorul calendar:

–        21.01.2019, ora 12.00, data limită depunere dosare de înscriere;

–        22.01.2019, ora 13.00, rezultate selecţie dosare de înscriere;

–        23.01.2019, ora 13.00, data limită depunere contestaţii dosare de înscriere;

–        25.01.2019, ora 13.00, rezultate contestaţii selecţie dosare de înscriere;

–        28.01.2019, ora 10.00, test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        28.01.2019, ora 15.00, rezultate test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        29.01.2019, ora 15.00, data limită depunere contestaţii test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        30.01.2019, ora 12.00 rezultate contestaţii test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        31.01.2019, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

–        31.01.2019, ora 15.00 rezultate – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

–        01.02.2019, ora 15.00, data limită depunere contestaţii – susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

–        04.02.2019 rezultate contestaţii – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului:

–        05.02.2019. ora 10.00, interviul de selecţie;

–        05.02,2019. ora 15.00, rezultate – interviul de selecţie;

–        06.02,2019 – rezultate finale.

Rezultatele la selecţia dosarelor, la proba test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului, la proba – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului şi la proba – interviul de selecţie se vor afişa la sediul institutului Pavilion Administrativ şi pe pagina oficiala www.socola.eu.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale;

–        au domiciliul slabii în România;

–        nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, dc serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

–        au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–        nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • pentru directorul medical:

–        sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

–        sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;

–        au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele documente:

  • pentru directorul medical:

–        cererea de înscriere;

–        copie de pe actul de identitate;

–        copie de pe diplomă de licenţă sau de absolvire, după caz;

–        copie de pe certificatul de medic specialist;

–        curriculum vitae;

–        adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în

specialitatea studiilor, după caz;

–        cazierul judiciar;

–        declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

–        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului dc către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–        proiectul de specialitate,

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a Ill-a, până la data limita de 17.01.2019. la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“ laşi.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.socola.eu sau la avizierul institutului – Pavilion Administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola”. Iaşi. telefon 0374770477, int. 301, fax 0232-230990, e-mail secretariat@socola.eu.

descarca: ANUNT-CONCURS-DIRECTOR-MEDICAL.docx 85KB DOCX

Apply for this Job