Director îngrijiri – Spitalul Municipal de Urgenta RomanDirector îngrijiri

Spitalul Municipal de Urgenta Roman

3 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Managerul Spitalului Municipal de Urgenta Roman, in conformitate cu prevederile L.95/2006 R privind reforma în domeniul sănătăţii si OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice si OMS nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, organizeaza in data de 28.11.2017, 10,30, concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de director de îngrijiri.

Criterii generale:

(2) Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 1. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice:

pentru directorul de îngrijiri pentru directorul de îngrijiri:

 • sunt asistenţi medicali generaliştiprincipali;
 • au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. pentru directorul de îngrijiri:
 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • j) proiectul de specialitate.
 • fi adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.- Serv. RUNOS pana la data de 20.11.2017 ora 15,30.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

(1) Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 • susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • cu internul de selecţie.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

 • Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.
 • ® Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.
 • Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.
 • în urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare
 • membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. ® Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul- grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.
 • Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.
 • Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testubgrilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.
 • © Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării.
 • Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realiza t/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Taxa de concurs: director de ingrijiri -100 ron

Bibliografia si temele cadru se vor afişa la sediul unitatii si pe site-ul www. spitalroman.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la SERV. RUNOS al S.M. U.Roman telefon 0731665522 sau site-ul www.spitalroman.ro.

descarca: SKMBT_50117110610100.pdf 155KB PDF

Apply for this Job