Director îngrijiri – Spitalul Municipal Fălticeni, județul SuceavaDirector îngrijiri

Spitalul Municipal Fălticeni, județul Suceava

20 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284/2007, privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, actualizat și completat prin Ordinul 954/2017, Spitalul Municipal Fălticeni, cu sediul în Fălticeni, str. Ion Creangă nr. 1, județul Suceava, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului de director de îngrijiri.

La concurs se pot înscrie candidați care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 •  au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență/absolvire:
 • sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri și asistenți șefi.

Concursul/examenul constă în:

 • test grilă pentru verificarea cunoștințelor din legislația specifică prevăzută în bibliografie, ce se va desfășură în data de 11.04.2019, ora 10.00;
 • susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului, ce se va desfășură în data de 11.04.2019, ora 13.00;
 • interviul de selecție ce se va desfășura în data de 11.04.2019, ora 14.00.

Dala limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.04.2019. ora 16.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Fălticeni și se publică pe site-ul spitalului www.spital-falticeni.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0752.126.626. Serviciul Resurse Umane.

descarca: concurs-director-ingrijiri.pdf 1.52MB PDF

Apply for this Job