Director îngrijiri – Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din TârnăveniDirector îngrijiri

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, Județul Mureș organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017,  pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

 • 1 post de director îngrijiri.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenţi medicali generalişti principali;
 • au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director îngrijiri se va organiza şi desfăşura la sediul unităţii astfel:

 • proba scrisă în data de 21.09.2018, de la ora 10.00;
 • susţinerea proiectului de specialitate în data de 26.09.2018, de la ora 10.00;
 • interviul de selecţie în data de 26.09.2018, de la ora 12.00.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.09.2018, până la ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu“, Tâmăveni, str. Victor Babeş nr. 2, judeţul Mureş şi se publică pe site-ul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, Târnăveni.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0265/446.156, interior 150 – Biroul Resurse Umane -persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – Antonela Precup.

Apply for this Job