Director îngrijiri – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, FocşaniDirector îngrijiri

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Focşani

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006. privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Focşani, judeţul Vrancea, cu sediul in Focşani, str. Cuza Vodă nr. 50-52, judeţul Vrancea, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

• 1 post de director de îngrijiri.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:
– au domiciliul stabil în România;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
– sunt asistenţi medicali generalişti principali;
– au minimum 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată sau scurtă durată, cn diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 28.08.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 28.08.2018, ora 13.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 21.08.2018.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Focşani şi se publică pe site-ul spitalului: www.spitalvn.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237.625.000/278 – Serviciul Resurse Umane.

Apply for this Job