Director îngrijiri – Spitalul Județean de Urgență AlexandriaDirector îngrijiri

Spitalul Județean de Urgență Alexandria

28 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.S.P. nr. 284/2007. privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr.954/2017, Spitalul Judeţean dc Urgenţă Alexandria, eu sediul in Alexandria, judeţul Teleorman, Strada Libertăţii nr. I, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director după cum urmează:

  • 1 post de director îngrijiri.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. a) au domiciliul stabil în România:
  2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt asistenţi medicali generalişti principali;
  2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
  3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data 19.09.2018, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv data de 24.09.2018, ora 10.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00- interviul dc selecţie, la sediul unităţii.

înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. Str, Libertăţii nr. I, dosarul de concurs se poate depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S, al Spitalului.

Temele-cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unităţii www.spitalulalexandria.ro.

(1)     Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.

(2)     Proiectul/luerarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/ depusă la înscriere.

Pentru a ti declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului /examenului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., telefon 0247.306.723.

Apply for this Job