Director îngrijiri – Spitalul Clinic Județean de Urgență SibiuDirector îngrijiri

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

11 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OMS. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelorpentiu ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 2-4, județul Sibiu, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

• 1 post de director îngrijiri

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:
au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
sunt asistenți medicali generaliști principali;
au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, școală postliceală sanitară, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 09.03.2020, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 11.03.2020, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.02.2020.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și se publică pe site-ul spitalului www.scjs.ro.
Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0269.215.050, int. 305, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job