Director îngrijiri medicale – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“, Craiova, județul DoljDirector îngrijiri medicale

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“, Craiova, județul Dolj

18 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“, Craiova, județul Dolj, anunță organizarea concursului, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007 modificai și actualizat, pentru ocuparea funcției de Director îngrijiri Medicale, funcție specifică Comitetul Director.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“, Calea București nr. 126, în data de 09.08.2019, ora 11.00 – pentru test grilă/lucrare scrisă, în data de 13.08.2019, ora 11.00 – pentru susținerea proiectului de specialitate, respectiv în data de 14.08.2019, ora 09.00, interviul de selecție.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc următoarele criterii: Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • suni asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate;
 • mandatul poștal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 500 lei achitată în contul unității sanitare publice sau chitanța de plată a acestei sume la casieria unității sanitare publice, după caz.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, Craiova, Calea București nr. 126, până în data de 02.08.2019 de luni până joi, între orele 08.00 – 15.00 și vineri între orele 08.00 – 13.00.

Actele se vor aduce în original și xerocopie și vor fi certificate „conform cu originalul” de Biroul de Resurse Umane al spitalului.

Comisia de concurs va afișa rezultatul admiterii/respingerii dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare (conform calendarului de desfășurare a concursului/examenului).

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul concursului, asigurat de Biroul Resurse Umane al unității, telefon 0742.253.333, la avizierul unității (clădirea TESA) pe site-ul unității www.vbabes-cv.ro (secțiunea Concursuri) sau pe portalul posturi.gov.ro.

descarca: anunt_dir_ingrijiri.pdf 468KB PDF

Apply for this Job