Director II – Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marca NeagrăDirector II

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marca Neagră

24 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marca Neagră, cu sediul principal în Constanţa, strada Cristca Georgescu nr. 6, şi sediul secundar în Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, tronson III, intrarea E, etajul 7, sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de conducere, director II, în cadrul Direcţiei economice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare absolvite cu diplomă dc licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specializarea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • perfecţionări /specializări: certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniu – Sistemul European de Conturi;
 • vechimea necesară în specialitatea studiilor – 7 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • cunoştinţe operare PC (MicrosoftOffice, Excel, Power Point).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Locul desfăşurării concursului Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, tronson III, intrarea E. etajul 7, sectorul 3.

Informaţii suplimentare se pol obţine la numărul de telefon 0768750415, 0371002783, int. 107.

Apply for this Job