Director general și șef serviciu (3 posturi) – Autoritatea pentru Reformă FeroviarăDirector general și șef serviciu (3 posturi)

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

17 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Reţea Feroviară,Monitorizare Performanţă, şef serviciu – Serviciul Contracte Servicii Publice şi Reglementări, şef serviciu – Serviciul Achiziţii, Închiriere, Monitorizare Material Rulant din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director general – Direcţia Generală Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Reţea Feroviară, Monitorizare Performanţă
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • șef serviciu – Serviciul Contracte Servicii Publice şi Reglementări
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • şef serviciu – Serviciul Achiziţii, Închiriere, Monitorizare Material Rulant
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

director general – Direcţia Generală Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Reţea Feroviară, Monitorizare Performanţă
a) Bibliografie generală propusă:
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

b) Bibliografie specifică propusă:
Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului;
Regulamentul (CE) nr.1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
Regulamentul (CE) nr.1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei;
Regulamentul (CE) nr.2338/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători.
Cartea Alba a Parlamentului European – Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv si eficient din punct de vedere al resurselor – ediţia 2011.
Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor;
Legea nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european ;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională in administraţia publică;
Hotărârea Guvernului nr.666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României ;
Hotărârea Guvernului nr.1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030 ;
Hotărârea Guvernului nr.53/2017 Programul de guvernare 2017-2020, Cap. Fonduri europene şi Cap. Politici pentru infrastructura de transport;
Hotărârea Guvernului nr.231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;
Hotărârea Guvernului nr.643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
Hotărârea Guvernului nr.1696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;
Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
OMFP nr.65/2016/OMT nr. 1712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
OMT nr.974/16.05.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018.

şef serviciu – Serviciul Contracte Servicii Publice şi Reglementări

a) Bibliografie generală propusă:
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

b) Bibliografie specifică propusă:
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
Regulamentul (CE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei;
Regulamentul (CE) nr. 2338/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;
Cartea Alba a Parlamentului European – Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv si eficient din punct de vedere al resurselor – ediţia 2011.
Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european ;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională in administraţia publică;
Hotărârea Guvernului nr.231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;
Hotărârea Guvernului nr.643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
Hotărârea Guvernului nr.1696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară ;
Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr.65/2016/OMT nr.1712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
OMT nr.974/16.05.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018.

şef serviciu – Serviciul Achiziţii, Închiriere, Monitorizare Material Rulant

1. Bibliografie generală propusă:
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.
2. Bibliografie specifică propusă:
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2016/7 al Comisiei din 05 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziţie unic (DEAU);
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor;
Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică ;
Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională in administraţia publică;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;
Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
OMT nr.290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul
Ordin A.N.A.P. nr.264/08.06.2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie public
Ordin A.N.A.P. nr.281/22.06.2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice.
Instrucţiunea A.N.A.P. nr. 1/04.01.2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art.187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.192 lit. g) şi a art.209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
Instrucţiunea A.N.A.P. nr.2/19.04.2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr.99/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
Instrucţiunea A.N.A.P. nr.3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
Instrucţiunea AM POIM nr.2 din 07 decembrie 2016 privind transmiterea dosarului achiziţiei publice din cadrul proiectelor finanţate din POIM ;
Instrucţiunea AM POIM nr.3 din 07 decembrie 2016 privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanţate din POIM
Ghidul solicitantului întocmit de MDRAPFE – AM POIM 2014-2020 şi MT- OIT- Condiţii specifice de accesare a fondurilor – dezvoltarea infrastructurii feroviare – ediţia februarie 2017.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job