Director general și director (3 posturi) – Institutul Naţional de StatisticăDirector general și director (3 posturi)

Institutul Naţional de Statistică

23 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia generala de IT şi infrastructură statistică, director general – Direcţia generală de exploatare şi gestionare a surselor de date statistice şi director – Direcţia de achiziţii, investiţii şi servicii administraţie generală din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Director general – Direcţia generala de IT şi infrastructură statistică:
– Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Barrie Sosinsky, Networking Bible, ISBN: 978-0-470-54342-9, Wiley Publishing, Inc, 2009
– Radu Lucian Lupşa, Reţele de calculatoare, Casa Cărţii de Ştiinţa 2008
– Microsoft Office Professional 2013 Step by Step Paperback de Beth Melton (Autor), Mark Dodge (Autor), Echo Swinford (Autor), Andrew Couch (Autor)
– Prof.univ.dr.Rodica MIHALCA, Prof.univ.dr.Csaba FABIAN, Conf.univ.dr.Adina UTA, Asist.univ.dr.Iulian INTORSUREANU, Asist.univ.drd.Oana MUNTEAN, Prep.univ.drd.Anca ANDRONESCU, – Utilizarea produselor software – Word, Excel, PMT, WinQSB, Systat; Curs Digital, Biblioteca digitala a Academiei de Studii Economice Bucuresti
– Cristea et al., 1997 Cristea, V., Athanasiu, I., Kalisz, E., Iorga, V.,Tehnici de programare, Editura. Teora,Bucureşti, 1997
– Cormen T., Leiserson C., Rivest R. “Introducere în algoritmi”, Editura Computer
– Adam Jorgensen, Jorge Segarra, Patrick LeBlanc, Jose Chinchilla, Aaron Nelson -Microsoft SQL Server 2012 Bible- ISBN: 978-1-118-10687-7
– Michael Alexander, Dick Kusleika, Access 2016 Bible, ISBN-13: 978-1119086543; ISBN-10: 111908654X
– John Walkenbach, Excel 2016 Bible, ISBN-13: 978-1119067511; ISBN-10: 1119067510

Director general – Direcţia generală de exploatare şi gestionare a surselor de date statistice:
– Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Ghidul de calitate al statisticii oficiale din România – http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Ghid%20de%20calitate%20al%20statisticii%20oficiale.pdf
– Standardele GSBPM şi GAMSO în activitatea institutelor naţionale de statistică: http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0; https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/GAMSO%20(1).pdf
– Cod de bune practici al statisticilor europene – 2017: http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf
– Norme de confidenţialitate a datelor statistice: http://www.insse.ro/cms/files/legislatie/norme%20de%20confidentialitate/Norme_CCS_v4_.pdf
– Politica de revizuire a datelor statistice http://www.insse.ro/cms/files/sistemul%20statistic%20national/Politica%20de%20revizuire%20final%20v1.pdf

Director – Direcţia de achiziţii, investiţii şi servicii administraţie generală
– Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
– O.U.G. nr 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job