Director general – Primăria Municipiului Piatra NeamţDirector general

Primăria Municipiului Piatra Neamţ

18 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovaree pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
 • cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 21 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;;
Legea 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia modificate si completate prin ORDIN nr. 2021 din 17 decembrie 2013
Ordonanţa de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicare;
Ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanata de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobata prin Legea 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job