Director general – Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeDirector general

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

20 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 martie 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 22 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată, Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003
2. Programul de guvernare 2018-2020 – Capitolul politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale (www.gov.ro)
3. HOTĂRÂRE Nr. 12/2017 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale , cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

6. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr.74/1999 privind ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996;
9. Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială si Regulamentul (CEE) nr.987/2009 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.883/2004 (europa.eu.int/eur_lex);
10. Acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale (www.mmuncii.ro)
11. Protocoale bilaterale de colaborare în domeniul de competenţă al MMJS (www.mmuncii.ro)
12. Strategia 2020 – generalităţi şi obiective din domeniul de competenţă al MMFPS (www.mae.ro)
13. Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
14. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job