Director general – Ministerul MediuluiDirector general

Ministerul Mediului

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Deşeuri, Situri Contaminate şi Substanţe Periculoase din cadrul Ministerului Mediului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
3.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
5.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Hotărârea Guvernului nr. 870 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor;
9.Hotărârea Guvernului nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;
12.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
13.Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori.
14.Hotărârea Guvernului nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului si subsolului;
15.Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;
16.Hotărârea Guvernului nr. 683/2015 aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;
17.Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job