Director general – Ministerul EnergieiDirector general

Ministerul Energiei

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Juridică, Relaţii Instituţionale şi Cooperare Internaţională, din cadrul Ministerului Energiei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Hotarârea Guvernului nr.980/2015 privind organizrea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţioarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;
Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ ;
Legea nr. 287/2009 (codul civil) Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V; – Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI; ;
Legea nr. 134/2010 republicată( codul de procedură civilă) ;
Legea nr.24/2000(r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Hotarârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării ;
Hotarârea Guvernului nr.1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezenatare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice ;
Hotarârea Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice ;
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu normele de aplicare;
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 34 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
Regulamentul (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr.347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job