Director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, municipiul BucureştiDirector general

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, municipiul Bucureşti

27 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, municipiul Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6.H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările şi completările ulterioare:
7.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.H.G.R. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
11.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
13.H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
14.Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
15.H.G.R. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
16.H.C.L. nr. 167/2016 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială; https://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari.
17.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
18.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

TEMATICĂ ORIENTATIVA pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Director General la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
1.Constituţia României, republicată – integral;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare– integral;
3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II Sectiunea a 2-a – Atributiile consiliului local;
Cap III Primarul si Viceprimarul- Atributiile primarului.
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată– integral;
5.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
Capitolul III – Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru personalul contractual.
6.H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările şi completările ulterioare– integral;
7.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
8.Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II: Servicii şi prestaţii sociale – Secţiunea 2: Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice;
Capitolul III: Finanţarea asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice – Secţiunea 1: Finanţarea din fonduri bugetare
9.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II – Drepturile persoanelor cu handicap;
CAPITOLUL III: Servicii şi prestaţii sociale – Secţiunea 1 Serviciile sociale; Secţiunea 2: Asistentul personal; Secţiunea 4: Centre pentru persoanele adulte cu handicap; Secţiunea 6: Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali.
10.H.G.R. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist:
Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să fie atestată ca asistent maternal profesionist;
Obligaţiile Asistentului maternal profesionist privind copiii primiţi în plasament sau încredinţaţi.
11.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 5
12.Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare:
CapitolulL II: Sistemul de beneficii de asistenţă socială -Secţiunea 1: Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială; Secţiunea 2: Categorii de beneficii de asistenţă socială
CapitolulL III: Sistemul de servicii sociale -Secţiunea 1: Definirea şi clasificarea serviciilor sociale; Secţiunea 4: Procesul de acordare a serviciilor sociale
Capitolul IV: Măsuri integrate de asistenţă socială-Secţiunea 1: Prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială; Secţiunea A 2: Asistenţa socială a copilului şi a familiei; Secţiunea 3: Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
Capitolul VII: Finanţarea asistenţei sociale – Secţiunea 1: Finanţarea beneficiilor de asistenţă socială
13.H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului:
Atribuţiile serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcţiei În vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilităţi
14.Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului: Partea 1
15.H.G.R. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state:
Anexa nr. 1 – Capitolul II Subsecţiunea A 21 Definiţii operaţionale:
Subsecţiunea 1: Violenţa asupra copilului; Subsecţiunea 2: Violenţa în familie
16.H.C.L. nr. 167/2016 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială:
Anexa nr. 1
Capitolul 3. Procedura de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social,
Capitolul 4. Procedura de identificare a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială.
Anexa 2 Titlul IV. Ajutorul de urgenţă pentru prevenirea abandonului,
Anexa 3. Metodologia şi condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru plata chiriei.
17.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II: Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Subsecţiunea 1: Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public
18.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul 1 Dispoziţii Generale: Secţiunea 1, Secţiunea a 3-a şi Secţiunea a 4-a.
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job