Director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului GiurgiuDirector general

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

29 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice),
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României
1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-Codul Muncii;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
7. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
8.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
9.O.U.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10.O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile şi completările ulterioare;
11.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr.273/2004, republicată, privind procedura adopţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
13.H.G. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea H.G. nr.233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea H.G. nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
14.Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Ordinul nr. 286/2006 al Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
16.Ordinul nr. 288/2006 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
17.Ordinul nr. 35/2003 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
18.HG 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
19.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
20.Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
21.Ordinul M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările şi completările ulterioare;
22.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
23.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
24.Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job