Director general – Direcţia de Asistenţă Socială Drobeta-Turnu SeverinDirector general

Direcţia de Asistenţă Socială Drobeta-Turnu Severin

24 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei de Asistenţă Socială Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor sociale;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job