Director general – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Sighetu MarmaţieiDirector general

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Sighetu Marmaţiei

14 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată(r2), cu şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
– Constitutia României, republicată
– Legea nr. 292/2011 legea Asistenţei Sociale;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;
– Ordonanţă de urgenţă nr. 70 din 31 august 2011 (*actualizată*) privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
– LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
– LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat;
– LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(*actualizată*)(**republicată**) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*);
– HOTĂRÂRE nr.277 din 24 decembrie 2010 (*actualizată*)(**republicată**) privind alocaţia pentru susţinerea familiei
– HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
– LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job