Director general – Casa Națională de Pensii PubliceDirector general

Casa Națională de Pensii Publice

4 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală juridică şi Control din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • perfecţionări: în domeniul ştiinţelor juridice, absolvite cu certificat/diplomă/atestat;
 • competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei: cunoştinţe de bază, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G nr.1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art.30 alin.(1) lit.e) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
7. Legea Contabilitatii nr.82/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Hotararea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”;
11. Hotararea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si aconditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica central;
12. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr.706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;
18. Legea nr.303/2004 privind privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
19. Legea nr.47/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
21. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
24. Legea nr. 52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
26. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
27. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor;
28. Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
29. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
30. Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
31. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii.nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
32. Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
33. Legea nr. 16/1996 privind arhivele naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job