Director general – Agenţia Naţională pentru Resurse MineraleDirector general

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Inspecţie şi Supraveghere Teritorială a Activităţilor Miniere şi a Operaţiunilor Petroliere din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: inginerie geologică sau mine, petrol şi gaze;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu.
 • Pentru candidatul declarat admis în urma concursului se va solicita autorizaţie de acces la date şi informaţii clasificate secrete de stat, nivel ‘’strict secret’’.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 13 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Hotărârea Guvernului nr.1419/18.11.2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.2075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare Legii petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.47/2008, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.8/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.194/2006, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aprobarea programului anual de exploatare petrolieră;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.1/2006, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modificarea regimului sondelor şi avizarea execuţiei de operaţiuni petroliere de exploatare experimentală;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 174/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind expertizarea documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 175/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru a Studiului de fezabilitate pentru valorificarea resurselor minerale şi protecţia zăcământului;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 176/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru al Planului de dezvoltare a exploatărilor resurselor/rezervelor minerale;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.187/2002 pentru aprobarea Criteriilor privind conţinutul documentaţiilor pentru metodele de exploatare-cadru în mine şi cariere/balastiere.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job