Director general adjunct și șef serviciu (2 posturi) – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirector general adjunct și șef serviciu (2 posturi)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu- Serviciul Contabilizare Plăţi şi Control Financiar Preventiv Propriu; director general adjunct- Direcţia Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Contabilizare Plăţi şi Control Financiar Preventiv Propriu
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  – studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • director general adjunct – Direcţia Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  – studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 8 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul Contabilizare Plăţi şi Control Financiar Preventiv Propriu
-HG nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin (6) din HG nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
-Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicare, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
REGULAMENTUL (UE) nr.508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr.791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
-H.G. nr.347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
-OUG nr.49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
-H.G. nr.640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
-O.U.G nr. 66/2011 privind prvenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
-REGULAMENTUL (U.E., Euratom) nr. 966 din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (U.E., Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului.
-DECIZIA nr.8416 din 25.11.2015 a Comisiei privind aprobarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
-LEGEA nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-LEGEA nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
-ORDINUL nr. 1917/2005 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare;
-ORDINUL nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
-HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
-DECRET nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
-ORDINUL nr.923/2014 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv propriu – REPUBLICARE.

director general adjunct – Direcţia Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilo, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor;
-Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificările ulterioare prin Legea nr. 28/2015;
-Ordinul comun MADR/MFP nr.216/2834/2010 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA;
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
-Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
-Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea cheltuielilor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (CE) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (după intrarea în vigoare a prezentului regulament, programele multianuale adoptate anterior datei de 1 ianuarie 2014, continuă să fie reglementate de dispoziţiile relevante din Regulamentul Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural şi de abrogare a Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005;
-Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului – partea I şi II;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job