Director general adjunct, șef birou și inspector (4 posturi) – Centrul Petru Tineret al Municipiului BucureştiDirector general adjunct, șef birou și inspector (4 posturi)

Centrul Petru Tineret al Municipiului Bucureşti

5 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere și execuție, vacante, de:

 • 2 posturi – Director General Adjunct, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Centrului pentru Tineret al Municipiului București;
 • Șef Birou, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Biroului Achiziții Publice;
 • inspector de specialitate (S), gradul profesional IA, Serviciul Administrativ, Resurse Umane şi Secretariat;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 2 posturi – Director General Adjunct, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Centrului pentru Tineret al Municipiului București:
  • diplomă de licență în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice;
  • vechime minimă totală în muncă – 3 ani;
  • vechime intr-o funcție de conducere – minimum 1 an.
 • Șef Birou, nivelul studiilor S, gradul profesional II. în cadrul Biroului Achiziții Publice:
  • diplomă de licență în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice;
  • vechime minimă totală în muncă – 5 ani;
  • vechime minimă în domeniul de specialitate a studiilor – 2 ani.
 • inspector de specialitate (S) IA – Serviciul Administrativ, Resurse Umane şi Secretariat:
  • diplomă de licență în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice;
  • vechime minimă totală în muncă – 3 ani;
  • vechime minimă în domeniul de specialitate a studiilor – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 decembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, din Bucureşti, bd. Basarabia 37 – 39, sectorul 3 (Naţional Arena Bucureşti – Sector 114), telefon 0749.172.662, e-mail contact@ctmb.eu.

Apply for this Job