Director general adjunct, director și șef serviciu (3 posturi) – Agenţia Naţională de Administrare FiscalăDirector general adjunct, director și șef serviciu (3 posturi)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

21 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director general adjunct – Direcţia generală a vămilor, director – Direcţia preţuri de transfer şi soluţii fiscale, şef serviciu – Serviciul conformare fiscală PFAM, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director general adjunct-direcţia generală a vămilor:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • director-direcţia preţuri de transfer şi soluţii fiscale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel „cunoştinţe de bază”, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • şef serviciu-serviciul conformare fiscală PFAM:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel „cunoştinţe de bază”, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

director general adjunct – Direcţia generală a vămilor
1. Constituţia României – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.365/29.05.2007);
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (M.O. nr.525/02.08.2007);
4. Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M.O. nr.473/30.07.2013), cu modificările şi completările ulterioare;
5. Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
6. Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 privind dispoziţiile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare ( M.O. nr. 350/19.04.2006);
8. Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările ulterioare (M.O. nr. 520/15.06.2006);
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare (M.O.nr. 410/25.07.2001).

director-direcţia preţuri de transfer şi soluţii fiscale:
Constituţia României – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 525/02.08.2007;
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 473/30.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 207/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 547/23.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 442/2016 din 22 ianuarie 2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3735/2015 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3737/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate

şef serviciu-serviciul conformare fiscală PFAM:
1.Constituţia României – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31.10.2003;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), în Monitorul, Oficial al României, Partea I, nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525/02.08.2007;
4.Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473/30.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I Dispoziţii generale, Titlul II Impozitul pe profit, Titlul IV Impozitul pe venit, Titlul VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România;
6.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547/23.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066/17.11.2004 , cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VIII Contravenţii şi infracţiuni;
8.Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672/27.07.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului republicată (r3), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job